National Summer Games
BERN 29.5 - 1.6.2014

Cérémonie de clôture

Le dernier moment fort des World Summer Games sera sa cérémonie de clôture du 2 août 2015.

 

 

GRIECHENLAND SPECIAL OLYMPICS SCHLUSSFEIER GRIECHENLAND SPECIAL OLYMPICS SCHLUSSFEIER GRIECHENLAND SPECIAL OLYMPICS SCHLUSSFEIER